Informace GFŘ k uplatňování DPH u skont a bonusů

 

Informace GFŘ k uplatňování DPH u skont a bonusů

6. 5. 2011

Generální finanční ředitelství na svých stránkách zveřejnilo informaci o povinnosti plátce daně provést opravu základu daně a výše daně při poskytnutí bonusů a skont, v souvislosti se změnou pravidel pro provádění oprav základu daně a výše daně ve smyslu ustanovení § 42 zákona o dani z přidané hodnoty, jež je v rozporu s dříve vydanou informací Ministerstva financí ČR.

Dle generálního finančního ředitelství není rozdíl v tom, zda se jedná o poskytnutí slevy, skonta či bonusu, ale je rozhodující, zda jsou poskytovány ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění nebo soubor uskutečněných zdanitelných plnění za určitou část uplynulého období. V takovýchto případech je plátce vždy povinen provést opravu základu a výše daně.

Pokud měl plátce u původního zdanitelného plnění povinnost vystavit daňový doklad, je povinen v případě opravy základu daně a výše daně vystavit opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Opravný daňový doklad musí obsahovat údaje vymezené v § 45 zákona o DPH. V případě, že se skutečnost zakládající povinnost opravy týká více zdanitelných plnění, může plátce vystavit souhrnný opravný daňový doklad, kde je možno pouze rámcově vymezit původní zdanitelné plnění, rozdíly mezi opraveným základem daně a základem daně u původních zdanitelných plnění lze u souhrnného dokladu uvést souhrnně za všechna opravovaná zdanitelná plnění.

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty, platnou od 1. 4. 2011, je odběratel povinen opravit základ daně a výši daně v případě přijatých slev, bonusů a skont ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu odpočtu daně provést, tj. bez ohledu na doručení opravného daňového dokladu.

Problematiku oprav základu daně a výše daně jsem připravena s Vámi konzultovat a řešit.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.